Официјален Debian mirror

Debian GNU/Linux
Содржи пакети од Debian wheezy, jessie, stretch и sid, од одделите main, contrib и non-free за архитектурите i386 и amd64. Се синхронизира еднаш дневно.
За да го користите миророт, додадете ги следниве линии во /etc/apt/sources.list:

соодветно за верзијата (пример за jessie):

deb http://debian.blizoo.mk/debian jessie main contrib non-free
препорачливо е да ја додадете и security архивата на Debian:
deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free
Назад до mirror.blizoo.mk.
Blizoo Слободен софтвер Македонија
Овозможено од Blizoo во соработка со Слободен софтвер Македонија.

Valid HTML 4.01 Transitional